باغ الوچه درخت ۶ ساله

ارسال رایگان
1,200,000,000 ریال
به صورت نصف یا یکجا دارای چاه نزدیک بافت از بر جاده اسفالته دو سه دیقه فاصله داره ساری ج جویبار روستای تیرکلا روستای پانجاده از همه سمت به مرکز شهر یک ربع فاصله داره به قامشهر ساری جویبار تا ورودی باغ سنگریزی شده ------- محل بازدید ------- قائمشهر جاده ساری پاشکلا المشیر روستای پایین جاده------ تلفن تماس ------ 09112582538